รู้จัก ThaiPFA
 
1 กุมภาพันธ์ 2560 12:03 น.

ในปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอย่างหลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน รวมทั้งสถาบันการเงินเองก็มีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆเพื่อสร้างทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นแล้วการเปิดเสรีทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้บุคคลากรทางการเงินจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในความรู้ความสามารถทางการเงินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีมาตรฐานสากล

 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA) จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการเงินให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในศาสตร์ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคล ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงินต่างๆ ThaiPFA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการเงิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งย่อมส่งผลทำให้สามารถสอบผ่านคุณวุฒิต่างๆเช่นกัน

  

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...