เส้นทางสู่ IP Investment planner
 
27 ธันวาคม 2560 11:27 น.
Investment Planner หรือเรียกสั้นๆว่า IP คือ ผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน สามารถวางแผนประกอบการให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุนที่เฉพาะเจาะจง และเหมาะกับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์นักลงทุน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายในเชิงลึก เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวางแผนและให้คำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาชีพใหม่ในตลาดทุน (สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศเป็นวิชาชีพเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2557) ผู้ที่สนใจทำงานในลักษณะนี้จึงต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ขอบเขตหน้าที่ผู้วางแผนการลงทุน หรือ IP
วางแผนการลงทุนโดยการกำหนดกลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติการลงทุน ด้วยการจัดพอร์ตการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (การใช้ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก เกี่ยวกับสถานะทางการเงิน เป้าหมายการลงทุนให้กับลูกค้าเฉพาะราย) เพื่อให้ลูกค้าแต่ละรายได้รับผลตอบแทนตามเป้าหมาย และตามวัตถุประสงค์

ทำอย่างไรจึงจะมีใบอนุญาต IP License
คุณสมบัติของ IP ประกอบด้วย
1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป(ไม่จำกัดสาขา)
2.ทดสอบผ่านหลักสูตร
2.1 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
2.2 หลักสูตรใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
2.3 หลักสูตรนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner : CFP) เฉพาะฉบับที่ 1 และ 2
ฉบับที่ 1 : พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี จรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2 : การวางแผนการลงทุน

เมื่อสามารถทดสอบผ่านทั้ง 3 หลักสูตรดังที่กล่าวมาแล้ว ก็สามารถยื่นคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อขอความชอบเป็นผู้วางแผนการลงทุนกับสำนักงาน ก.ล.ต.
ขอบคุณที่มาข้อมูล www.set.or.th

ขึ้นทะเบียน IP กลต.
www.sec.or.th

สมัครอบรม
ศูนย์อบรมThaipfa 
www.thaipfa.com
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...