หน้าผาธุรกิจ วงจรชีวิต SME
 
17 มกราคม 2559 08:42 น.
การเดินทางบนถนน SME ความเป็นผู้ประกอบการแบบไทยๆ ทำให้สังคมไทยเต็มไปด้วยผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากมายมหาศาล 2 ล้านกว่ารายเป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดา อีกกว่า 6 แสนรายเป็นผู้ประกอบการกลุ่ม “นิติบุคคล”