IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 30 (5/2562)
 
รายละเอียดการชำระเงิน
ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”
พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระ ให้ชัดเจน ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจน อัพโหลดมาที่
www.thaipfa.co.th ที่เมนู บัญชีสมาชิก > แจ้งชำระเงินสมัครอบรม
เลือกหลักสูตรที่ต้องการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระ วันและเวลาในการชำระเงิน และกดยืนยัน
**เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรม ผู้เข้าอบรมโปรดนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม
**จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันการเข้าอบรมผ่านระบบอีกครั้งท่านสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เมนู
บัญชีสมาชิก > ข้อมูลส่วนตัว > รายการสมัครอบรม

การกรอกใบสมัครเข้ามาในระบบ ไม่ได้เป็นการสำรองที่นั่งในการอบรม ทางศูนย์อบรมจะให้สิทธิสำหรับผู้ที่สมัครและชำระเข้ามาก่อน
ทางศูนย์อบรมจะปิดรับใบสมัคร และปิดรับการชำระเงิน ก่อนวันอบรม 3 วันทำการ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ศูนย์อบรมกำหนด

 
เงื่อนไขการสมัครอบรม
ผู้สมัครอบรมกับ ThaiPFA กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ของท่าน
- ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการบันทึก ภาพ เสียง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ หากผู้เข้ารับการอบรมกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปหรือไม่ก็ตาม
- ผู้สมัครอบรมต้องนำหลักฐานการชำระเงินตัวจริง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันอบรมวันแรก พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทุกวันที่เข้ารับการอบรม
- ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ ThaiPFA เห็นสมควร รวมทั้ง ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้ทำการอบรม และ/หรือ กำหนดการบรรยายตามที่เห็นสมควร
- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFA จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามผู้สมัครสามารถโอนสิทธิการเข้าอบรมให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องทำการแจ้งโอนสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ThaiPFA ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนการอบรม
- การกรอกใบสมัครเข้ามาในระบบ ไม่ใช่เป็นการสำรองที่นั่งในการอบรม ThaiPFA จะให้สิทธิสำหรับผู้ที่สมัครและชำระเข้ามาก่อน
- การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก ThaiPFA เท่านั้น
- ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ ThaiPFA จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ThaiPFA
- เพื่อมิให้ผู้อื่นเสียสิทธิ ThaiPFA จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น
- ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
- ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครอบรม ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
- ผู้สมัครยินยอมให้ ThaiPFA ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครเข้าอบรม ซึ่งหาก ThaiPFA ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและ/หรือเป็นเท็จ ThaiPFA มีสิทธิในการยกเลิกการสมัครอบรมได้
- ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ ThaiPFA จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าและ/หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ThaiPFA
- การสมัครอบรมจะถือว่าเรียบร้อยหรือเสร็จสิ้นการสมัคร เมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินกลับจาก ThaiPFA เท่านั้น
- เมื่อผู้สมัครได้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ ThaiPFA ทาง e-mail และ/หรือ SMS และ/หรือสื่ออื่นๆที่ ThaiPFA เห็นสมควร ทั้งนี้ ThaiPFA ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ThaiPFA ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการจัดอบรมในกรณีที่มีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่ ThaiPFA เห็นสมควร รวมทั้ง ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้ทำการอบรมตามที่เห็นสมควร
- ในกรณีที่ผู้เข้าอบรมยังชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบตามจำนวนหรือยังไม่ได้นำส่งหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น สำเนาบัตรพนักงานที่เป็นสมาชิกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย ศูนย์อบรม ฯ จะไม่สามารถดำเนินการส่งรายชื่อว่าผ่านการอบรมเพื่อสมัครทดสอบต่อไปได้
 
ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ
กรุณาศึกษา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ ให้ละเอียด
เงื่อนไขการอบรมซ้ำ
1. ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงินและหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ ทบทวนความรู้การวางแผนการเงินเฉพาะผู้อบรมต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมหรืออบรมซ้ำหลักสูตร ทบทวนการวางแผนการเงินในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำมาทางระบบของเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมและเป็นผลสอบที่มีกำหนดวันสอบก่อนวันอบรมวันแรกไม่เกิน 6 เดือนและอบรมไม่เกิน 2 ปีทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการยื่นผลสอบดังกล่าวพร้อมทั้งชำระค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรมวันแรก
2. ThaiPFA ขอสงวนสิทธิในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ และสงวนสิทธิในการให้อบรมซ้ำรุ่นละไม่เกิน 6 ท่าน โดย ThaiPFA จะให้สิทธิสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีการแจ้งขออบรมซ้ำที่มีการยื่นผลสอบและชำระเงินค่าอาหารก่อนตามลำดับ โดยพิจารณาจากวันที่ที่ทำการยื่นผลสอบและแจ้งยืนยันการชำระค่าอาหาร
3. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมแจ้งการเข้าอบรมซ้ำหรืออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ ทบทวนความรู้การวางแผนการเงินแล้วไม่ได้มาเข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามกำหนดการ ThaiPFAขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถโอนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำหรือหลักสูตรทบทวนการวางแผนการเงิน ให้กับบุคคลอื่น
4.ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง

ระเบียบการดูวีดีโอชดเชยเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบสำหรับหลักสูตรการวางแผนการเงิน
1. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินที่มีระยะเวลาการเข้ารับการอบรมไม่ครบ 80% สามารถติดต่อขอดูวีดีโอชดเชยเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นกรณีการขาดการอบรมไม่เกิน 1 วันเท่านั้น มิฉะนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดังกล่าวใหม่และชำระค่าธรรมเนียมการอบรมตามปกติ
2. การติดต่อขอดูวีดีโอชดเชยจะต้องดำเนินการโทรศัพท์สอบถามวันว่างจากศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ แล้วทำการแจ้งความประสงค์ผ่านทางระบบของเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th เท่านั้น โดยระบุวันที่ที่ต้องการดูวีดีโอ ชุดวิชาและหัวข้อที่ขาดการอบรม ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องดูวีดีโอชดเชยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่เข้ารับการอบรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอขอสงวนสิทธิการดูวีดีโอชดเชยในกรณีที่มีผู้ติดต่อขอดูวีดีโอชดเชยเต็มจำนวนที่กำหนด โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับอีเมล์กลับเพื่อเป็นการยืนยันวันที่ในการดูวีดีโอย้อนหลังอีกครั้ง
3. ผู้เข้ารับการอบรมต้องสอบถามสถานที่ดูวีดีโอย้อนหลังก่อนวันที่กำหนด 3 วันทำการ
4. เนื่องจากมีผู้เข้ารับการอบรมที่ขาดอบรมจำนวนมากทำการติดต่อขอดูวีดีโอย้อนหลัง แต่ไม่ได้มาดูวีดีโอตามวันและเวลาที่กำหนด ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นเสียสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลังเฉพาะส่วนที่อบรมไม่ครบ ThaiPFA จึงขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอย้อนหลัง ในกรณีที่ทำการจองเวลาเพื่อดูวีดีโอแล้วไม่ได้มาดูวีดีโอในวันและเวลาที่แจ้งไว้
5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องรับผิดชอบอาหารว่างและอาหารกลางวันในการดูวีดีโอย้อนหลังด้วยตนเอง ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่รับผิดชอบค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันสำหรับการดูวีดีโอชดเชย
6.รายชื่อของผู้เข้าอบรมที่ดูวีดีโอจะถูกส่งไปในรุ่นถัดไปของชุดวิชาที่ขาดการอบรม

ระเบียบการเลื่อนการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้สิทธิการเลื่อนการเข้ารับการอบรมได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรมก่อนการเลื่อนการอบรม
2. การเลื่อนการอบรมต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบของเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th เท่านั้น และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการเลื่อนอบรมโดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น ทั้งนี้การเลื่อนการอบรมจะอ้างอิงวันที่ในการเลื่อนการอบรมจากอีเมล์ที่แจ้งเลื่อนการอบรม
3. ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรม
3.1 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกมากกว่า 30 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 500 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.2 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกภายใน 16 - 30 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 1,500 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.3 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกภายใน 8 - 15 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 3,000 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.4 แจ้งเลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกภายใน 3 - 7 วัน เสียค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม 5,000 บาทต่อครั้งต่อรุ่นที่เข้าอบรม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.5 ไม่สามารถเลื่อนการอบรมได้ หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมวันแรกน้อยกว่า 3 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมยังคงได้รับสิทธิในการขอดูวีดีโอชดเชยในวันที่ขาดการอบรม แต่ต้องไม่เกิน 1 วัน และต้องดูวีดีโอให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเดียวกันกับวันอบรมวันสุดท้าย อย่างไรก็ตามศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอขอสงวนสิทธิในการดูวีดีโอชดเชยหากมีผู้แจ้งความจำนงขอดูวีดีโอชดเชยเต็มจำนวนแล้ว

ระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรมได้ก่อนทำการออกใบกำกับภาษีเท่านั้น โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
1. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรมต้องแจ้งผ่านอีเมล์ thaipfa.payment@gmail.com เท่านั้น และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น
2.ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อรายการ

ระเบียบเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้เข้ารับการอบรมแจ้งมาก่อนหน้าจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทั้งนี้จะต้องแจ้งภายในวันเข้ารับการอบรมวันสุดท้าย มิฉะนั้นจะถือว่าเอกสารนั้นถูกต้องสมบูรณ์แล้ว และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้อีกไม่ว่ากรณีใดๆ
1. การแจ้งแก้ไขใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี สามารถแจ้งได้ที่โต๊ะลงทะเบียนในวันที่เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ถ้ามี) มายังอีเมล์ thaipfa.payment@gmail.com โดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น (ภายใน 7 วันนับจากวันอบรมวันสุดท้าย)
2. การแก้ไขใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ผู้เข้ารับการอบรมต้องนำใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษี ใบเดิมมาให้ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอก่อนที่จะทำการแก้ไข และต้องมารับใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีที่ได้รับการแก้ไขในวันที่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอมีการจัดอบรม ณ สถานที่ที่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจัดอบรมในวันดังกล่าว ทั้งนี้จะไม่มีการนำส่ง ใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีที่ได้รับการแก้ไขทางไปรษณีย์
3.ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมทำใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีสูญหาย ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจะไม่ทำการออกใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบกำกับภาษีให้ใหม่ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ระเบียบค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้ารับการอบรม 500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อรายการ
- ออกใบเสร็จใหม่ , วุฒิบัตรใหม่ 300 บาท
- ข้าพเจ้าผู้สมัครได้อ่าน ระเบียบการ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ การสมัครแล้ว อย่างละเอียด และยอมรับระเบียบการ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ ของการสมัคร รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆที่ทางThaiPFAเห็นสมควร
- ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับเงื่อนใขในค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นในการเลื่อนการอบรมและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลใบเสร็จทุกประการ

หมายเหตุ
กรณีเลือกรับส่วนลด Early Bird 500 บาท จะไม่ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินในชุดวิชาเดียวกัน หลังจากชำระค่าอบรมโดยเลือกรับส่วนลด 500 บาทแล้วหากต้องการสมัครหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน จะต้องชำระในราคาเต็มรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,210 บาท
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...