ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
 


ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร

      การบรรยายและกรณีศึกษาโดย

  • >  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล,CFP® วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม
  • >  วิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม

      เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นการทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยการผนวกหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 พร้อมกับการเข้ารับการอบรม ดังนี้

  • >  การจัดทำกรณีศึกษา โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการนำเสนอแผนการเงินกับคณะวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกฝนการจัดทำแผนการเงินและมีการฝึกฝนการนำเสนอแผนการเงินเช่นเดียวกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
  • >  Roadmap to Professional Financial Planner Dinner Party
 

      การแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวและการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล

 

      การแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากวิทยากรและนักวางแผนการเงินที่สอบผ่านข้อสอบทุกฉบับจนได้รับคุณวุฒิ CFP

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน

ชุดวิชาละ 10,000 บาท


สิทธิพิเศษ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

 

เลือกรับฟรีค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน ในชุดวิชาที่อบรม มูลค่า 3,000 บาท โดย ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 700 บาท รวม 10,700 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 10,400บาท ตัวอย่างใบหักภาษี
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

หรือ เลือกรับส่วนลด

ส่วนลด Early Bird 500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน กับ ThaiPFA โดยชำระค่าลงทะเบียนอบรม 9,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 665 บาท รวม 10,165 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 9,880บาท ตัวอย่างใบหักภาษี

กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,165 บาท
 

**ผู้เข้าอบรมที่เลือกรับส่วนลดจะไม่ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน ในชุดวิชาที่อบรม มูลค่า 3,000 บาท
รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระ ให้ชัดเจน ใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจน ส่งมาที่ อีเมล์ thaipfa.payment@gmail.com เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรม และนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

สถานที่อบรม
Amari Boulevard Bangkok

โทรศัพท์: +66 2 255 2930

เลขที่ 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 1 10110

http://www.amari.com/boulevard

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok

โทรศัพท์: +66 2 207 9999

99 Sukhumvit Soi 6 Road, Klongtoey district, Ama Garden, Bangkok 1 10110

http://www.grandsukhumvithotel.com

สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
ปฏิทินการอบรม
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...