ปฏิทินการอบรม
 
ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Security Investment Consultant/Single License)
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...