แนวข้อสอบCFP
 
1. เนื้อหาข้อสอบ
นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อสอบฉบับที่ การอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. การวางแผนการลงทุน 2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3. การวางแผนการประกันภัย และ
4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน 5. การวางแผนภาษีและมรดก และ
6. การจัดทำแผนการเงิน
 
2. สัดส่วนน้ำหนักข้อสอบ
 • ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน             6-10 ข้อ
- เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล                         6-10 ข้อ
- มูลค่าเงินตามเวลา          11-15 ข้อ
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล                  9-13 ข้อ
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล               9-13 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล                    11-15 ข้อ
- จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน                       21 ข้อ
 • ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน 4-8 ข้อ
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน 6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน 6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์ 6-10 ข้อ
- การลงทุนในทางเลือกอื่น 6-10 ข้อ
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน 6-10 ข้อ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน* 15 ข้อ
* เนื้อหาวิชา "แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน" ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self study)  
 • ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย 1-15 ข้อ
- การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย 7-11 ข้อ
- การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ  17-21 ข้อ
- การประกันวินาศภัย 8-12 ข้อ
- การจัดทำแผนประกันภัย 8-12 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 1-5 ข้อ
- การประกันสังคม 3-7 ข้อ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1-5 ข้อ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7 ข้อ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 3-7 ข้อ
- การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ 1-4 ข้อ
- กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 7-11 ข้อ
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการและบทบาทของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 1-4 ข้อ
 • ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
  ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี 1-5 ข้อ
- โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-5 ข้อ
- กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      12-16 ข้อ
  - - การกระจายหน่วยภาษีและการกระจายเงินได้  
  - - การลดเงินได้สุทธิ  
  - - การแปลงประเภทเงินได้เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย  
  - - การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ  
  - - การกำหนดเวลาในการรับเงินได้  
  - - การเลือกรวมหรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี  
- การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน 14-18 ข้อ
  - - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
  - - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่น  
  - - ผู้มีเงินได้จากการลงทุนใน  
  - - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สินหลักทรัพย์  
  - - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน  
- แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สิน และมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต 1-4 ข้อ
- ความหมายของมรดก    1-3 ข้อ
- การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก           1-5 ข้อ
- พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก 1-5 ข้อ
ส่วนที่ 2: การจัดทำแผนการเงิน
 • ผู้สมัครสอบต้องจัดทำแผนการเงินจากกรณีศึกษาที่กำหนดและนำเสนอแผนการเงินต่อคณะกรรมการตรวจแผนการเงิน
3. รูปแบบคำถามข้อสอบ
 • ข้อสอบฉบับที่ 1 - 3 ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แบ่งเป็น
  • ปรนัยอิสระ (Individual Question) เป็นลักษณะของคำถามอิสระที่จบในข้อไม่สัมพันธ์กับคำถามข้ออื่นหรือสถานการณ์สมมติ
  • ปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set) มีสถานการณ์สมมติสั้นๆ และมีชุดคำถามประมาณ 3-5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
  • ปรนัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) มีสถานการณ์สมมติและมีชุดคำถามจำนวน 5-10 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
 • ข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ประกอบด้วย 2 ส่วน
  • ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อ แบ่งเป็น
   • ปรนัยอิสระ (Individual Question)
   • ปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set)
  • ส่วนที่ 2: การจัดทำแผนการเงิน
   • จัดทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา  (55 คะแนน)
   • นำเสนอแผนการเงินต่อคณะกรรมการตรวจแผนการเงิน (45 คะแนน)
               
    ข้อกำหนดในการจัดทำแผนการเงิน
    • สามารถเลือกทำแผนการเงินเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยใช้ตัวอักษรขนาด 14" ความยาวไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 (รวมภาคผนวก ไม่รวมหน้าปก) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจแผนการเงินจะไม่พิจารณาแผนการเงินส่วนที่เกินจำนวน 30 หน้า
    • เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน ของผู้สมัครสอบ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนบนหน้าปกของแผนการเงินทุกชุด
    • นำส่งแผนการเงินจำนวน 3 ชุด ที่ "สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินอดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ” โดยต้องนำส่งแผนการเงินภายในเวลา 16.00 น. ของวันกำหนดส่งแผนการเงิน
    • เนื่องจากบุคคลที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ดังนั้น สมาคมฯ จึงไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบทำแผนการเงินร่วมกับผู้อื่น หากสมาคมฯ พบว่าผู้สมัครสอบทำแผนการเงินร่วมกับผู้อื่น หรือคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดของแผนการเงินที่นำเสนอจากผู้สมัครสอบรายอื่น สมาคมฯ จะถือว่าผู้สมัครสอบไม่ผ่านการสอบในครั้งนั้น และตัดสิทธิ์การสอบเป็นระยะเวลา 2 ปี
    • การตัดสินของคณะกรรมการตรวจแผนการเงินถือเป็นที่สิ้นสุด และสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์การโต้แย้งหรืออุทธรณ์ใดๆ​​​​​​
ข้อกำหดในการนำเสนอแผนการเงิน
 • นำเสนอแผนการเงินตามวันและเวลาที่ผู้สมัครสอบลงทะเบียนจองไว้ล่วงหน้า โดยมีเวลาสำหรับการนำเสนอและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจแผนการเงิน จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งสิ้นประมาณ 30-60 นาที
 • ผู้สมัครสอบจะต้องมาถึงสถานที่ และลงชื่อเข้าสอบก่อนกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ทั้งนี้ จะไม่มีการชดเชยเวลาให้เพิ่มเติม หากผู้สมัครสอบมาถึงสถานที่สอบช้ากว่าเวลาที่ลงทะเบียนไว้ หรือถือว่าขาดสอบในกรณีที่มาถึงสถานที่สอบเลยช่วงเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • ผู้ให้บริการสอบที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ จะประกาศสถานที่สอบให้ทราบ ณ วันลงทะเบียนสอบ
 • ผู้สมัครสอบจะต้องนำเอกสารประกอบการนำเสนอ (Hand out presentation) ทั้งในรูปแบบ soft file และ hard copy มาในวันสอบ
 • สมาคมฯ แนะนำให้ผู้สมัครสอบนำคอมพิวเตอร์พกพามาใช้สำหรับการนำเสนอ พร้อมกับเอกสารประกอบการนำเสนอที่เป็น soft file (Microsoft Office PowerPoint 2007) โดยทางสมาคมฯ จะเตรียมหน้าจอและอุปกรณ์เชื่อมต่อไว้ให้ ในกรณีที่ผู้สอบไม่สะดวกที่จะนำคอมพิวเตอร์พกพามาเอง ผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งให้สมาคมฯ ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ: ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ 4 เฉพาะส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 หรือทั้ง 2 ส่วนพร้อมกันในการสอบแต่ละครั้ง
 
4. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ

เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน และระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นครั้งคราว ผู้สมัครสอบจึงควรติดตามข้อมูลดังกล่าวที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากในการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผู้สมัครสอบจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันได้ เช่น เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท ข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการประกันชีวิต เป็นต้น

5. ข้อมูลประกอบการอ้างอิง

ในข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จะมีการแสดงข้อมูลตารางมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อใช้ในการอ้างอิง

6. ตัวอย่างข้อสอบ

สมาคมฯ ได้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบฉบับที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ  เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยผู้สมัครสอบสามารถทดสอบความรู้ของตนและทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบได้จากตัวอย่างข้อสอบ

ดูตัวอย่างข้อสอบ 

ข้อมูลจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  http://www.tfpa.or.th/2017/cfp.php?id=18&sub=23

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...