สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
 

ทบทวนความรู้ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ที่ต้องการทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการวางแผนการเงินเพื่อสำรวจจุดอ่อนและข้อบกพร่องและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบต่อไป
-  ผู้ที่ขาดทักษะในการสรุปรวบยอดเนื้อหา และขาดการฝึกปฏิบัติแบบฝึกหัด

รูปแบบการอบรม
-  สรุปภาพรวมเนื้อหาและประเด็นสำคัญ
-  ฝึกปฏิบัติด้วยแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นในการตีโจทย์และเทคนิคในการตัดตัวเลือก

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับผู้เข้าอบรมชำระค่าอบรมในราคาเต็ม 10,000 บาท และชำระก่อนวันอบรม 15 วัน

- ชำระราคา 963 บาท
สำหรับผู้เข้าอบรมที่ชำระค่าอบรมไม่ทันก่อนวันอบรม 15 วัน หรือ เคยสมัครเข้ารับการติวไปแล้วในชุดวิชานั้นๆ หรือ อบรมซ้ำ

- ชำระราคา 3,000 บาท +ภาษีมูลค่าเพิ่ม 210 บาท รวม 3,210 บาท
สำหรับผู้เข้าอบรมที่ ไม่เคยเข้าอบรมกับทางโครงการ ThaiPFA หรือ ผู้อบรมไม่ได้รับการอบรมในชุดวิชาที่ติว หรือ ไม่ได้ชำระในราคาเต็ม 
ทั้งนี้ค่าอบรมสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 3,120 บาท กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 3,210  บาท

ทุกรุ่นจะปิดรับสมัครก่อนวันอบรม 7 วัน .......

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี
“บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”

พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจน
ส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด