สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (TAX AND ESTATE PLANNING)

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี รวมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตลอดจนกลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เข้าใจและสามารถวางแผนภาษีได้ตามหลักการวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่นๆ เข้าใจในแนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก การจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต รวมถึงการตกทอดทางมรดก ตลอดจนฝึกฝนการจัดทำแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
 • -  โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • -  กระบวนการวางแผนภาษี
กลยุทธ์การวางแผนภาษี
 • -  กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • -  การวางแผนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ประเภทต่างๆ
 • -  การวางแผนทรัพย์สินและมรดก
 • -  การจัดการทรัพย์สินในขณะมีชิวิต
 • -  การตกทอดทางมรดก
กระบวนการวางแผนทรัพย์สินและมรดก
 • -  กระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก
 • -  กรณีศึกษาการจัดทำแผนจัดการทรัพย์สินและมรดก
 • -  กรณีศึกษาการวางแผนภาษีและมรดกแบบองค์รวม
กรณีศึกษาการวางแผนภาษีสำหรับมนุย์เงินเดือนและผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 • -  การวางแผนภาษีสำหรับมนุษย์เงินเดือน
 • -  การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
กรณีศึกษาการวางแผนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้ประเภทอื่นๆ
 • -  การวางแผนภาษีของผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน   ม. 40 (3) และ(5)
 • -  การวางแผนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ ม. 40(4)
 • -  การวางแผนภาษีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา และธุรกิจอื่น ม. 40(7) และ (8)
 • -  การวางแผนภาษีสำหรับผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน  ม. 40(8)
Workshop: การจัดทำแผนภาษีและมรดก


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
 • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
 • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
 • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด