สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ , DK (Fundamental Derivatives Knowledge) หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฏระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาเป็นการอบรม Derivatives License เดิมเหมาะสำหรับ ผู้ที่มี Single Lincens แล้ว และอยากจะเป็นผู้แนะนำด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives , ผู้สนใจความรู้ทางด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives และเหมาะสำหรับคนที่จะขึ้นทะเบียน IP

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ , DK เปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า

ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (ความหมายของตราสารอนุพันธ์ ลักษณะของตราสารอนุพันธ์ ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ และตลาดตราสารอนุพันธ์)
- ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส
- ฟิวเจอร์ส (ลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์ส กลไกการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส การชำระราคาและส่งมอบสัญญาฟิวเจอร์ส ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์ส และกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส)
- ออปชั่น (ลักษณะ ฐานะ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของออปชัน การกำหนดราคาของออปชัน การประยุกต์ใช้ออปชัน)
- อนุพันธ์ทางการเงินในกลุ่มอื่น (สวอป)
- การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง

Derivative License

ตะลุยโจทย์ Derivatives Investment Consultant, DIC

อบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง
แนวทางการสอบ เพื่อทดสอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant, DIC
สำหรับผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ กองทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารทุนอยู่แล้ว

ผู้เข้าอบรมที่จะเตรียมตัว เป็น Investment Planner หรือ IP ห้ามพลาด หลักสูตรนี้ เพราะเป็นการเตรียมตัวที่จะ ปรับใบอนุญาต จากใบอนุญาต IC Plain เป็น ใบอนุญาต IC complex เพื่อก้าวเข้าสู่ ใบอนุญาต Investment Planner หรือ IP 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 4,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280บาท รวม 4,280 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 4,160 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 4,280 บาท

พิเศษ รับส่วนลด 500 บาท สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน*
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 3,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 246บาท รวม 3,745 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 3,640 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 3,745 บาท


ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ
กรุณาศึกษา ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนใข ต่างๆ ให้ละเอียด
เงื่อนไขการอบรมซ้ำ
1. ThaiPFAขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมซ้ำหลักสูตรการวางแผนการเงินและหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ ทบทวนความรู้การวางแผนการเงินเฉพาะผู้อบรมต้องการลงทะเบียนอบรมซ้ำหลักสูตรเดิมหรืออบรมซ้ำหลักสูตร ทบทวนการวางแผนการเงินในชุดวิชาที่เคยอบรม ทั้งนี้ผู้อบรมจะต้องทำการแจ้งขออบรมซ้ำมาทางระบบของเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th พร้อมทั้งแนบไฟล์ผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านหลักสูตรที่อบรมและเป็นผลสอบที่มีกำหนดวันสอบก่อนวันอบรมวันแรกไม่เกิน 6 เดือนและอบรมไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมต้องทำการยื่นผลสอบดังกล่าวพร้อมทั้งชำระค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการอบรมวันแรก
2. ThaiPFA ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกเอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติมในกรณีที่อบรมซ้ำ และสงวนสิทธิ์ในการให้อบรมซ้ำรุ่นละไม่เกิน 6 ท่าน โดย ThaiPFA จะให้สิทธิ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่มีการแจ้งขออบรมซ้ำที่มีการยื่นผลสอบและชำระเงินค่าอาหารก่อนตามลำดับ โดยพิจารณาจากวันที่ที่ทำการยื่นผลสอบและแจ้งยืนยันการชำระค่าอาหาร
3. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมแจ้งการเข้าอบรมซ้ำหรืออบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแบบ ทบทวนความรู้การวางแผนการเงินแล้วไม่ได้มาเข้ารับการอบรมหรืออบรมไม่ครบตามกำหนดการ ThaiPFAขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำหรือหลักสูตรทบทวนการวางแผนการเงิน ให้กับบุคคลอื่น
4. ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง
5. ค่าธรรมเนียมการอบรมซ้ำ วันละ 900 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 63 บาท รวม 963 บาท
**ศูนย์อบรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

ระเบียบการเลื่อนการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้สิทธิ์การเลื่อนการเข้ารับการอบรมได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว แต่ต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรมก่อนการเลื่อนการอบรม
2. การเลื่อนการอบรมต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบของเว็บไซต์ www.thaipfa.co.th เท่านั้น และแนบหลักฐานรูปถ่ายสลิปโอนเงินค่าธรรมเนียมการเลื่อนอบรมโดยใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ตอนสมัครอบรมเท่านั้น ทั้งนี้การเลื่อนการอบรมจะอ้างอิงวันที่ในการเลื่อนการอบรมจากอีเมล์ที่แจ้งเลื่อนการอบรม
3. ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนการอบรม

ระยะเวลา ค่าธรรมเนียม (ต่อครั้งต่อรุ่น)
 เลื่อนก่อนวันอบรมวันแรกมากกว่า 30 วัน 500 บาท
 เลื่อนก่อนวันอบรมวันแรก ภายใน 16 - 30 วัน   1,500 บาท
 เลื่อนก่อนวันอบรมวันแรก ภายใน 8 - 15 วัน 3,000 บาท
 เลื่อนก่อนวันอบรมวันแรก ภายใน 3 - 7 วัน 5,000 บาท

** ค่าธรรมเนียมการเลื่อนการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
หมายเหตุ:  ไม่สามารถเลื่อนการอบรมได้ หากแจ้งล่วงหน้าก่อนวันอบรมวันแรกน้อยกว่า 3 วัน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด