สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน Financial Plan Construction
 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
 

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดย
>  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล,CFP® วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม
>  วิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นการทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยการผนวกหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 พร้อมกับการเข้ารับการอบรม ดังนี้

>  การจัดทำกรณีศึกษา โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการนำเสนอแผนการเงินกับคณะวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกฝนการจัดทำแผนการเงินและมีการฝึกฝนการนำเสนอแผนการเงินเช่นเดียวกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
 
 การแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวและการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล
  การแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากวิทยากรและนักวางแผนการเงินที่สอบผ่านข้อสอบทุกฉบับจนได้รับคุณวุฒิ CFP

การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม
 • -  การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • -  การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
 • -  การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า
 • -  การจัดทำและนำเสนอข้อแนะนำการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
 • -  การดำเนินแผนและทบทวนแผนทางการเงินส่วนบุคคล
กรณีศึกษาย่อยการจัดทำแผนการเงิน (Mini Case Studies)
 • -  กรณีศึกษาการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของลูกค้า และคำแนะนำที่เหมาะสม
กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน  (สถานภาพโสด วัยทำงาน)
 • -  การวางแผนการลงทุน
 • -  การวางแผนการประกันภัย
กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน  (สถานภาพสมรสและมีบุตร)
 • -  การวางแผนการลงทุน
 • -  การวางแผนการประกันภัย
 • -  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
กรณีศึกษาการวางแผนภาษี 
 • -  สถานภาพสมรสและมีบุตร
 • -  สถานภาพโสด วัยทำงาน
กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน  (สถานภาพโสด วัยทำงาน)
 • -  การจัดทำงบทางการเงินส่วนบุคคล
 • -  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน  (สถานภาพสมรสและมีบุตร)
 • -  การจัดทำงบทางการเงินส่วนบุคคล
 • -  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทย อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน
ชุดวิชาละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 10,400 บาท ตัวอย่างใบหักภาษี
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท 

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
 • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
 • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
 • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด