สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)


ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) จะอธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน

รูปแบบการอบรม
1.โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนการเงิน ร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในการปรับปรุงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยาย เน้นหัวข้อการคำนวณมากขึ้น เน้นแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา ในชุดวิชาที่ 1 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน และฝึกปฏิบัติการคำนวณแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาโดยใช้ทั้งเครื่องคำนวณทางการเงิน (Financial Calculator) และโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสามารถทำข้อสอบการคำนวณในส่วนดังกล่าวได้
3.ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยายในชุดวิชาที่ 1 เน้นหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน
4.เพิ่มแบบฝึกหัดประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ
 

รายละเอียดหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP และการอบรมCFP

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน
 • -  ความหมาย ความสำคัญ สาเหตุที่บุคคลละเลย ผลกระทบ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน
 • -  แผนทางการเงิน และกระบวนการวางแผนทางการเงิน
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล
 • -  ภาพรวมและประเภทของข้อมูล
 • -  ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลงบทางการเงินส่วนบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และเครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
 • -  ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
 • -  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นและอัตราส่วนการเงิน
 • -  การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล
 • -  การบริหารเงินสด เครื่องมือทางการเงินสำหรับการจัดการสินเชื่อ และการเช่า
 • -  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอกู้ยืมเงินและบริการจากสถาบันการเงิน
จรรยาบรรณและคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน
 • -  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
 • -  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงินและมาตรฐานการวางแผนการเงิน
ความรู้เบื้องต้น ข้อมูลพื้นฐาน การคำนวณและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • -  ความรู้ทั่วไป ความสำคัญ และหลักการในการจัดเก็บภาษี
 • -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • -  ภาพรวมของภาระภาษีทั้งหมดและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
 • -  เงินได้พึงประเมิน เงินได้ที่ได้รับยกเว้น ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • -  อัตราภาษี การคำนวณภาษี การยื่นแบบและชำระภาษี และการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหลักพื้นฐานการวางแผนภาษี
มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)
 • -  นิยาม และการแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินจำนวนเดียว และกรณีกระแสเงินสดหลายจำนวน
 • -  การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินงวด และเงินงวดตลอดชีพ
Workshop: การวางแผนทางการเงินเบื้องต้น


ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการอบรม CFP
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทยอบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า  รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม
VDO การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

แบบทดสอบเสมือนจริง ข้อสอบ CFP ระบบทำข้อสอบเสมือนจริง หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
ระเบียบการสมัครอบรม CFP
รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
 • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
 • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
 • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
 • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด