สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินการอบรมCFP , IC , IP
 
ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
ตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...