สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ปฏิทินการอบรมCFP , IC , IP
 
ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน Investment Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย Insurance Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ Retirement Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก Tax and Estate Planning Online
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนแบบองค์รวม Financial Plan Construction

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...