ตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ , DK (Fundamental Derivatives Knowledge) หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฏระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาเป็นการอบรม Derivatives License เดิมเหมาะสำหรับ ผู้ที่มี Single Lincens แล้ว และอยากจะเป็นผู้แนะนำด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives , ผู้สนใจความรู้ทางด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives และเหมาะสำหรับคนที่จะขึ้นทะเบียน IP

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ , DK เปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า

ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (ความหมายของตราสารอนุพันธ์ ลักษณะของตราสารอนุพันธ์ ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ และตลาดตราสารอนุพันธ์)
- ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส
- ฟิวเจอร์ส (ลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์ส กลไกการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส การชำระราคาและส่งมอบสัญญาฟิวเจอร์ส ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์ส และกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส)
- ออปชั่น (ลักษณะ ฐานะ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของออปชัน การกำหนดราคาของออปชัน การประยุกต์ใช้ออปชัน)
- อนุพันธ์ทางการเงินในกลุ่มอื่น (สวอป)
- การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง

Derivative License

ตะลุยโจทย์ Derivatives Investment Consultant, DIC

อบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง
แนวทางการสอบ เพื่อทดสอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant, DIC
สำหรับผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ กองทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารทุนอยู่แล้ว

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 4,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280บาท รวม 4,280 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 4,160 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 4,280 บาท

พิเศษ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน* รับส่วนลด 500 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 3,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 246บาท รวม 3,745 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 3,640 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 3,745 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”
พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด