ตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 

หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ , DK (Fundamental Derivatives Knowledge) หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฏระเบียบเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาเป็นการอบรม Derivatives License เดิมเหมาะสำหรับ ผู้ที่มี Single Lincens แล้ว และอยากจะเป็นผู้แนะนำด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives , ผู้สนใจความรู้ทางด้านการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives และเหมาะสำหรับคนที่จะขึ้นทะเบียน IP

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ , DK เปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า

ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ (ความหมายของตราสารอนุพันธ์ ลักษณะของตราสารอนุพันธ์ ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ และตลาดตราสารอนุพันธ์)
- ตลาดซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส
- ฟิวเจอร์ส (ลักษณะของสัญญาฟิวเจอร์ส กลไกการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ส การชำระราคาและส่งมอบสัญญาฟิวเจอร์ส ผลตอบแทนและความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์ส และกลยุทธ์การลงทุนในสัญญาฟิวเจอร์ส)
- ออปชั่น (ลักษณะ ฐานะ ผลตอบแทนและความเสี่ยงของออปชัน การกำหนดราคาของออปชัน การประยุกต์ใช้ออปชัน)
- อนุพันธ์ทางการเงินในกลุ่มอื่น (สวอป)
- การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยง

Derivative License

ตะลุยโจทย์ Derivatives Investment Consultant, DIC

อบรมทั้งหมด 12 ชั่วโมง
แนวทางการสอบ เพื่อทดสอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Derivatives Investment Consultant, DIC
สำหรับผู้ที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ กองทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารทุนอยู่แล้ว

ผู้เข้าอบรมที่จะเตรียมตัว เป็น Investment Planner หรือ IP ห้ามพลาด หลักสูตรนี้ เพราะเป็นการเตรียมตัวที่จะ ปรับใบอนุญาต จากใบอนุญาต IC Plain เป็น ใบอนุญาต IC complex เพื่อก้าวเข้าสู่ ใบอนุญาต Investment Planner หรือ IP 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการอบรม
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 4,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 280บาท รวม 4,280 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 4,160 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 4,280 บาท

พิเศษ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน* รับส่วนลด 500 บาท
ชำระค่าลงทะเบียนอบรม 3,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 246บาท รวม 3,745 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 3,640 บาท
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 3,745 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี “บจก. ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย” สำนักงาน “สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”
พร้อมทั้ง SCAN หรือ ใช้ SmartPhone ถ่ายรูป ระบุชื่อ-นามสกุล หลักสูตรที่ชำระให้ชัดเจนใบนำฝากเงิน (Pay-in) ที่ชัดเจนส่งมาที่ระบบแจ้งชำระเงินเว็ปไซด์ www.thaipfa.co.th เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงินค่าอบรมและนำหลักฐานใบนำฝากเงิน (Pay-in) ตัวจริงมาแสดงในวันแรกของการอบรม

สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด