สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน Financial Plan Construction
 

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
 

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) 
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดย
>  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล,CFP® วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม
>  วิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นการทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยการผนวกหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 พร้อมกับการเข้ารับการอบรม ดังนี้

>  การจัดทำกรณีศึกษา โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการนำเสนอแผนการเงินกับคณะวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกฝนการจัดทำแผนการเงินและมีการฝึกฝนการนำเสนอแผนการเงินเช่นเดียวกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2
 
 การแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวและการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล
  การแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากวิทยากรและนักวางแผนการเงินที่สอบผ่านข้อสอบทุกฉบับจนได้รับคุณวุฒิ CFP

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 (หลักสูตรหลัก อบรม 3 วัน) โดยปกติในระบบจะไม่มีให้เลือกรับในส่วนของหลักสูตรเตรียมความพร้อมฟรี เหมือนหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 - 5 เนื่องจากหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 (หลักสูตรหลัก อบรม 3 วัน) ก็เพียงพอในการเตรียมตัวการเข้าสอบแล้ว
ค่าธรรมเนียม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)
อบรมCFP กับวิทยากรอันดับ 1 ทางด้านการเงินของประเทศไทย อบรมซ้ำจนกว่าจะสอบCFP ผ่าน ฟรีเอกสารหลักาูตรการวางแผนการเงินCFP จากครบไม่ต้องซื้อเพิ่ม
โปรแกรมการวางแผนการเงิน อย่างง่าย ใช้งานได้จริง วางแผนการเงินได้สะดวก
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน
ชุดวิชาละ 10,000 บาท
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ชำระเงินก่อนวันอบรมวันแรก 15 วัน

  • เลือกรับส่วนลด Early Bird 500 บาท

สำหรับผู้ที่ไม่เคยอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน กับ ThaiPFA โดยชำระค่าลงทะเบียนอบรม 9,500 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 665 บาท รวม 10,165 บาท
ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 9,880 บาท ตัวอย่างใบหักภาษี
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,165 บาท 

หมายเหตุ: ชุดวิชาที่ 6 ไม่มีฟรีค่าธรรมเนียมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ เลือกรับได้เฉพาะส่วนลด 500 บาท เนื่องจากที่อบรม 3 วัน ก็เพียงพอสำหรับการสอบแล้ว 

สำหรับผู้ที่อยากเสริมความมั่นใจในการเข้าสอบ ศูนย์อบรมมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ ชุดวิชาที่ 6 ให้เลือกลง 2 ส่วน  มี ส่วนของทบทวนทฤษฏี และปฏิบัติ แต่ผู้เข้าต้องอบรมคอร์สหลักกับทางศูนย์อบรม ThaiPFA   รายละเอียด 

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี
 
วีธีที่ 1  ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี   วิธีที่ 2  ชำระโดยบัตรเครดิต

 
 
“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ”
เลขที่บัญชี “683-2-11231-1”
ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์”


การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน
ที่ www.thaipfa.co.th
และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม 

** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ 
  ** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย
และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน
     
สถานที่อบรม
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม
เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...
สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าอบรม Thai PFA
  • • เอกสารประกอบการบรรยาย และตำราครบทุกเล่มไม่ต้องซื้อเพิ่มเติม
  • • อาหารเช้ากลางวันและเบรกอร่อยและเต็มอิ่ม
  • • วุฒิบัตร (ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด)
  • • การดูวีดีโอย้อนหลัง สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ครบตามกำหนด