Q&A วิธีการเทียบเคียงความรู้ (ยกเว้นการอบรม) หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทำยังไง และค่าธรรมเนียมเท่าไร ?
 

คำถาม  ::  วิธีการเทียบเคียงความรู้ (ยกเว้นการอบรม)  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทำยังไง และค่าธรรมเนียมเท่าไร ?

คำตอบ ::
 ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม สามารถยื่นขอพิจารณาการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก  (การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ก่อน) ชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่


พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือสำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตามที่กำหนด(กรณีการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม)
  • เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนา
ค่าธรรมเนียม
  • การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา
  • การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท
    หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม หากคำขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย จะดำเนินการพิจารณาอนุมัติการยกเว้น เดือนล่ะ 1 ครั้ง

วิธีการเทียบเคียงความรู้ (ยกเว้นการอบรม)  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทำยังไง และค่าธรรมเนียมเท่าไร
ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...