สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เงื่อนไข และ ค่าธรรมเนียมการขอยกเว้นการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 
5 กรกฎาคม 2564 14:11 น.


หลายคนมีคำถามว่าจำเป็นต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้ครบทั้ง 6 ชุดวิชาหรือปล่า คำตอบคือ ไม่จำเป็น ถ้าเรามีคุณวุฒิบางตัว หรือเรียนจบทางสายการเงิน มา เราสามารถทำเรื่องขอยกเว้นการอบรมได้ แต่การยกเว้น ยกเว้นได้แค่การอบรม ไม่สามารถยกเว็นการสอบได้ ยกเว้นเสร็จเราต้องอ่านหนังสือสอบเอง หน่วยงานที่ดูแลในการขอยกเว้นจะเป็น สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ตัวอย่างเช่น     - มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)  สามารถยกเว้นการอบรม  ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

     - มีใบอนุญาต  ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต สามารถยกเว้นการอบรม  ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย


ยกเว้นได้เฉพาะการอบรมไม่สามารถยกเว้นการสอบได้ การยกเว้นจะมีค่าธรรมเนียมและมีระเบียบวิธีการดำเนินการดังนี้ครับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด สามารถขอยกเว้นการอบรมได้ในบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) หรือขอยกเว้นการอบรมทั้งหมดทุกวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)

การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review)

ผู้สมัครที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา เนื่องจากมีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นขอยกเว้นการเข้า   อบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

    
        
            
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
        
        
            
            
            
        
        
            
            
        
    
หลักเกณฑ์ รายละเอียด ได้รับการยกเว้นการอบรม
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจาก

            สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง

            จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.

            

 •                 
 • - วิชาบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

 •                 
 • - ภาษีพื้นฐาน (Taxation)

 •                 
 • - มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)

 •             

            
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

            

 •                 
 • - วิชาการลงทุน (Investment) และ

 •                 
 • - การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)

 •             

            
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

            

 •                 
 • - วิชาการประกันภัย (Insurance)

 •             

            
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
มีใบอนุญาตปฏิบัติงานจากหน่วยงานกำกับดูแล

            และยังคงดำรงสภาพดังกล่าว

            

 •                 
 • - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) 

 •                 
 • - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

 •                 
 • - ผู้จัดการด้านการลงทุน

 •             

            
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

            

 •                 
 • - ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต

 •             

            
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

 การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมทุกชุดวิชา

    
        
            
            
            
        
        
            
            
            
        
    
ได้รับการยกเว้นการอบรม คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ
ชุดวิชาที่  1 - 6 ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้

            รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.

            ในสาขาวิชา
            

 •                 
 • -  การเงิน

 •                 
 • -  เศรษฐศาสตร์

 •                 
 • -  บริหารธุรกิจ หรือ

 •                 
 • -  บัญชี

 •             

            
มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
            

 •                 
 • - Certified Public Accountant (CPA)

 •                 
 • - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) (Level 3)

 •                 
 • - Chartered Financial Analyst (CFA) (Level 3) หรือ

 •                 
 • - คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

 •             

            ค่าธรรมเนียม
 

 •     
 • -  การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา

 •     
 • -  การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท

      หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม หากคำขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ •  
 •  

 
 

วิธีการดำเนินการ


ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม สามารถยื่นขอพิจารณาการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก  (การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ ก่อน) ชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
 

 •     
 • - สำเนาบัตรประชาชน

 •     
 • - สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือสำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตามที่กำหนด(กรณีการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม)

 •     
 • - เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนา •  
 •  ขั้นตอนที่ 1

เข้าสู้ระบบที่ www.tfpa.or.th หรือ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx

ใส่ Username และ Password ถ้ายังไม่มี รหัส สามารถกดสมัครได้ หรือลืมรหัส สามารถกดลืมรหัสผ่านได้ขั้นตอนที่ 2 

เลือกเมนูที่อยู่ทางซ้ายมือ ชื่อว่า ขอเทียบเคียงความรู้พื้นฐาน หรือขอสิทธ์ไม่ผ่านการอบรม ดังรูปขั้นตอนที่ 3

ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมและระเบียบการเทียบเคียงทั้งหมด แนบหลักฐานและกรอกที่อยู่ที่ออกใบเสร็จจากนั้นจะได้ใบชำระค่าธรรมเนียม ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ Scan จ่ายใน K Plus ก็เป็นอันเสร็จครับ

 

ทางสมาคมจะมีการพิจารณา เดือนล่ะ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการพิจารณาตามเกณฑ์อยู่ที่ ไม่เกิน 45 วันทำการพอระบบอนุมัติ แล้วเราก็สามารถสมัครสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรม 

ผู้เข้าอบรมบางท่าน ยกเว้นการอบรมไปแล้วสามารถเข้ามาอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ได้

เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสอบได้ ที่  หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP


 
 

ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 

 

 Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ

      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

 

 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA

 #นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน

E-mail: thaipfa@gmail.com

Website: www.thaipfa.co.th 

Social network: www.facebook.com/thaipfa

LINE: @thaipfa

Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA