ThaiPFA
Wealth Channel
ThaiPFA Thai Professional Finance Academy
เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
ทบทวนการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ทบทวนการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ทบทวนการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ทบทวนการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ทบทวนการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
หลักสูตร Derivatives License
หลักสูตร Single License
Top five
สาระการเงิน