สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รีวิว โปรแกรม วางแผนการเงิน allaboutFIN ตัวช่วยวางแผนการเงินง่ายๆ บน Website และ Mobile Application
 

allaboutFIN ศูนย์รวมที่เชื่อมโยงความรู้ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ และบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ทั้งนักวางแผนการเงินและบุคคลทั่วไปที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อช่วยทำให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายๆ แต่ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตอย่างครบถ้วนภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดเฉพาะของแต่ละบุคคล
 •           -  วิกฤติการณ์ต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อคนไทยตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้งในช่วงปี พ.ศ. 2540  วิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ หรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550 มหาอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 จนกระทั่งวิกฤติโควิดที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและส่งผลกระทบต่อความสามารถในการหารายได้ของคนไทยเป็นอันมาก  ส่งผลทำให้ในปัจจุบันคนไทยจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงิน
 •           - บางคนอาจกังวลใจกับเหตุฉุกเฉินที่ต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอน เพียงแต่เราอาจไม่สามารถคาดการณ์รูปแบบของวิกฤติในครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้น จึงมีความต้องการในการสำรองสภาพคล่องให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติการณ์ต่างๆไปให้ได้
 •           - บางคนอาจกังวลใจกับอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะเจาะจงกับตนเอง ทำให้มีความต้องการในการวางแผนประกันภัยเพื่อคุ้มครองความมั่งคั่งที่อาจสูญเสียไปจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อสินทรัพย์ สุขภาพ และชีวิต
 •           - บางคนอาจกังวลใจถึงความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การศึกษาต่อของตนเอง การศึกษาสำหรับบุตร รถยนต์ บ้านที่อยู่อาศัย และเป้าหมายอื่นๆที่ไม่สามารถพึ่งพาเพียงแค่การเก็บเงินออม แต่ต้องอาศัยการวางแผนการลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่ง
 •           - บางคนอาจกังวลใจถึงโครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนแปลงไปและส่งผลทำให้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  คนไทยจำนวนมากไม่ว่าจะมีสถานภาพหรือสมรสจึงมีความต้องการในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามวิถีชีวิตที่ต้องการตลอดอายุขัยหลังเกษียณ
 •            -  บางคนอาจเสียดายความมั่งคั่งที่สูญเสียไปกับภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปี จึงมีความต้องการในการวางแผนภาษีเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเต็มที่
 •            -  allaboutFIN เป็นโปรแกรมวางแผนการเงินที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (Thai Professional Finance Academy, ThaiPFA) ซึ่งเป็นศูนย์อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักวางแผนการเงินในการวางแผนการเงินให้กับลูกค้า/ผู้รับคำปรึกษา รวมทั้งช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถวางแผนการเงินเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยเป็นโปรแกรมวางแผนการเงินที่สามารถทำงานได้ทั้งบนเว็บไซต์ (Web-based Application) และทำงานได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือ  (Mobile Application) ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 
 • เมนู FIN Programs เป็นโปรแกรมวางแผนการเงินที่ประกอบด้วย
  •           -  เมนูย่อยในการวิเคราะห์สุขภาพการเงิน ซึ่งจะช่วยจัดทำงบดุลส่วนบุคคล งบกระแสเงินสดส่วนบุคคล และวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานะทางการเงินส่วนบุคคล
  •           -  เมนูย่อยในการวางแผนประกัน จะช่วยคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในกรมธรรม์หรือ IRR และช่วยคำนวณจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสม โดยอ้างอิงทั้งวิธีมูลค่าทางเศรษฐกิจของบุคคล และวิธีมูลค่าความจำเป็น
  •           -  เมนูย่อยในการวางแผนลงทุน จะช่วยคำนวณอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์
  •           -  เมนูย่อยในการวางแผนเกษียณ จะประกอบด้วยโปรแกรมวางแผนเกษียณแบบง่ายและแบบมืออาชีพ ที่จะช่วยคำนวณจำนวนเงินที่ต้องมีไว้ใช้จ่ายเมื่อเกษียณ คำนวณแหล่งเงินเพื่อวัยเกษียณต่างๆที่จะได้รับในวันที่เกษียณ และหาคำตอบเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องลงทุนเพิ่มต่อปีเพื่อบรรลุเป้าหมายการเงินเพื่อวัยเกษียณ
  •           -  เมนูย่อยในการวางแผนภาษี ช่วยคำนวณและวางแผนภาษี ทำให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากค่าลดหย่อนต่างๆได้อย่างเหมาะสม
  •           -  เมนูย่อยเครื่องคิดเลขทางการเงิน (Financial Calculator) ที่จะช่วยทำให้แนวคิดมูลค่าเงินตามเวลากลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่ต้องจำสูตร ช่วยคำนวณในการบวกลบดอกเบี้ยแบบทบต้น หาคำตอบทั้งมูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต เงินงวด อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาในการลงทุน และยังช่วยนำเสนอแกนของเวลา (Time Line) ให้เห็นภาพของแผนทางการเงินที่คำนวณได้อย่างชัดเจน
 
 • เมนู FIN Principles จะเป็นบทความและวีดีโอในการให้ความรู้และแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
 
 • เมนู FIN Products แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผนประกัน การวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณและการวางแผนภาษี
 
 • เมนู FIN Planners ช่วยค้นหาบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวมหรือโดยเฉพาะเจาะจง โดยสามารถค้นหาได้ตามชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทองค์กรที่สังกัด ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพ
 
 • เมนู FIN Training เพื่อแนะนำหลักสูตรสำหรับเพิ่มศักยภาพในการเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพภายใต้มาตรฐานสากล
 

เพราะเรา ThaPFA อยากเห็นคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งมั่นคง อย่างยั่งยืน

 

วีธีสมัครสมาชิก allaboutFIN ตัวช่วยวางแผนการเงินง่ายๆ บน Website และ Mobile Application มือถือ
ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA