สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
แนวข้อสอบCFP
 
1. เนื้อหาข้อสอบ
นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้
 
ข้อสอบฉบับที่ จะสมัครสอบได้ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  
2. การวางแผนการลงทุน 2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3. การวางแผนการประกันภัย และ
4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
5. การวางแผนภาษีและมรดก และ
6. การจัดทำแผนการเงิน
 

2. สัดส่วนน้ำหนักข้อสอบ
 • ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน             6-10 ข้อ
- เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล                         6-10 ข้อ
- มูลค่าเงินตามเวลา          11-15 ข้อ
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล                  9-13 ข้อ
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล               9-13 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล                    11-15 ข้อ
- จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน                       21 ข้อ

แนวข้อสอบ CFP
 
 • ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน 4-8 ข้อ
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน 6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน 6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์ 6-10 ข้อ
- การลงทุนในทางเลือกอื่น 6-10 ข้อ
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน 6-10 ข้อ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ 6-10 ข้อ
- แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน* 15 ข้อ
* เนื้อหาวิชา "แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน"
ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self study)
 
 
แนวข้อสอบCFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

 
 
 • ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย 1-15 ข้อ
- การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย 7-11 ข้อ
- การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ  17-21 ข้อ
- การประกันวินาศภัย 8-12 ข้อ
- การจัดทำแผนประกันภัย 8-12 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 1-5 ข้อ
- การประกันสังคม 3-7 ข้อ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 1-5 ข้อ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7 ข้อ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 3-7 ข้อ
- การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ 1-4 ข้อ
- กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 7-11 ข้อ
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ
และบทบาทของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
1-4 ข้อ
 

แนวข้อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 3

 
 • ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
  ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี 1-5 ข้อ
- โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 1-5 ข้อ
- กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      12-16 ข้อ
  - - การกระจายหน่วยภาษีและการกระจายเงินได้  
  - - การลดเงินได้สุทธิ  
  - - การแปลงประเภทเงินได้เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย  
  - - การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ  
  - - การกำหนดเวลาในการรับเงินได้  
  - - การเลือกรวมหรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี  
- การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน 14-18 ข้อ
  - - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ  
  - - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่น  
  - - ผู้มีเงินได้จากการลงทุนใน  
  - - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สินหลักทรัพย์  
  - - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน  
- แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สิน และมรดก
และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต
1-4 ข้อ
- ความหมายของมรดก    1-3 ข้อ
- การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก           1-5 ข้อ
- พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก 1-5 ข้อ

แนวข้อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 5

ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน (100 คะแนน) 
 • ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน                    จำนวน 8 – 15 คะแนน
 • ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน                           จำนวน 15 – 25 คะแนน
 • ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย                           จำนวน 15 – 25 คะแนน
 • ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ                   จำนวน 15 – 25 คะแนน
 • ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษี และมรดก                    จำนวน 15 – 25 คะแนน
 • ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม             จำนวน 15 – 25 คะแนน

แนวข้อสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6
 

3. รูปแบบคำถามข้อสอบ
 • ข้อสอบฉบับที่ 1 - 3 ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แบ่งเป็น
  • ปรนัยอิสระ (Individual Question) เป็นลักษณะของคำถามอิสระที่จบในข้อไม่สัมพันธ์กับคำถามข้ออื่นหรือสถานการณ์สมมติ
  • ปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set) มีสถานการณ์สมมติสั้นๆ และมีชุดคำถามประมาณ 3-5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
  • ปรนัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) มีสถานการณ์สมมติและมีชุดคำถามจำนวน 5-10 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
 • ข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ประกอบด้วย 2 ส่วน
  • ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 45 ข้อ แบ่งเป็น
   • ปรนัยอิสระ (Individual Question)
   • ปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set)
  • ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน ประกอบด้วย
   • การสอบข้อเขียน เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมองค์ความรู้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ช่วงที่ 1 ให้น้ำหนักกับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ ช่วงที่ 2 ให้น้ำหนักกับการสังเคราะห์ โดยข้อสอบทั้ง 2 ช่วงเป็นอิสระต่อกัน
   • การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีผลสอบการสอบข้อเขียน “ผ่าน” ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบต้องนำข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สอบเสนอต่อกรรมการสัมภาษณ์ มีกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 คน สัมภาษณ์ทัศนคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อราย


4. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ

เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน และระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นครั้งคราว ผู้สมัครสอบจึงควรติดตามข้อมูลดังกล่าวที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากในการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผู้สมัครสอบจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันได้ เช่น เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท ข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการประกันชีวิต เป็นต้น

 

5. ข้อมูลประกอบการอ้างอิง

ในข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จะมีการแสดงข้อมูลตารางมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อใช้ในการอ้างอิง

 

6. ตัวอย่างข้อสอบ

สมาคมฯ ได้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบฉบับที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ  เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยผู้สมัครสอบสามารถทดสอบความรู้ของตนและทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบได้จากตัวอย่างข้อสอบ

 

ดูตัวอย่างข้อสอบ 


 

ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ข้อสอบ บุคคลทั่วไป สมาชิกสมาคมฯ
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 2,000 1,700
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน 3,000 2,550
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3,000 2,550
ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
2,000
4,500

1,700
3,825

หมายเหตุ จะสมัครสอบได้ผู้จะสมัครสอบต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ก่อน รายละเอียด
 

ข้อสอบฉบับที่ จะสมัครสอบได้ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ  
2. การวางแผนการลงทุน 2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3. การวางแผนการประกันภัย และ
4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
5. การวางแผนภาษีและมรดก และ
6. การจัดทำแผนการเงิน

 

อบรมCFP

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA