สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
คุณกำลังเป็นอีกคนหนึ่งที่กังวลใจเกี่ยวกับชีวิตหลังเกษียณอยู่หรือไม่?
 
ThaiPFA ชวนคุณเปลี่ยนวิกฤตวัยเกษียณเป็นวันที่รอคอย!
.
สมัครเรียนหลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
เปิดประตูให้โอกาสคุณสร้างความฝันให้เป็นจริงหลังเกษียณ!
.
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญหน้าวิกฤตวัยเกษียณ...เผยความจริงผู้สูงวัยยังต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเอง
ผู้สูงวัยอยู่ตามลำพังคนเดียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงวัยเกือบครึ่งหนึ่งยังคงต้องทำงาน
ผู้สูงวัยประมาณ 1 ใน 5 พึ่งพารายได้หลักในการดำรงชีวิตจากเบี้ยยังชีพคนชรา
.
หลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของ ThaiPFA สามารถช่วยคุณให้เปลี่ยนวิกฤตวัยเกษียณได้ด้วยมือตัวเอง! เพราะคงไม่มีใครรู้ใจคุณเท่ากับตัวเองและคงไม่มีใครทำอะไรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ นอกจากตัวของคุณเอง
.
เปิดประตูสู่วันแห่งความฝันหลังเกษียณเพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ได้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงวัยทำงานด้วยการสมัครอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP Module 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) กับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA, Thai Professional Finance Academy) สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้แนวทางในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
บุคคลทั่วไปที่ต้องการวางแผนเพื่อวัยเกษียณด้วยตนเอง
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณร่วมกับที่ปรึกษาการเงินหรือนักวางแผนการเงินของตัวเอง
บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงินมาตรฐานสากล
.
สิ่งที่คุณจะได้รับหลังการอบรม?
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณหาจำนวนเงินที่จำเป็นต้องมี ณ วันที่เกษียณ เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับรูปแบบการดำรงชีวิตที่ต้องการหลังเกษียณ
คุณจะได้ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินสำหรับใช้หลังเกษียณจากภาคออมภาคบังคับ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนประกันสังคม และการออมภาคสมัครใจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Workshop กรณีศึกษาการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรต้นแบบหลักสูตรการวางแผนการเงินไปใช้ในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของตัวเอง
ไอเดียใหม่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณที่คุณยังไม่เคยฟังจากที่อื่นและแรงบันดาลใจในการจัดทำแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของตนเอง
การสร้างเครือข่ายและการพบปะผู้คนใหม่จากหลากหลายอุตสาหกรรม
การเติบโตทางอาชีพและการพัฒนาตัวเอง หลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณนี้เป็นชุดวิชาหนึ่งของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากล
ThaiPFA ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ แต่ยังให้ระบบสนับสนุนการอบรมเต็มที่ ด้วยแพลตฟอร์ม E-learning ที่มีวีดีโอให้คุณทบทวนเนื้อหาสำคัญเป็นเวลา 1 ปี และโปรแกรมวางแผนการเงิน allaboutFIN ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้จริง
.
ทำไมต้องอบรมกับ ThaiPFA?
ThaiPFA เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในประเทศไทย ความพร้อม และประสบการณ์ เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคลอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากกว่าทศวรรษ ส่งผลทำให้ ThaiPFA ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรต้นแบบความรู้การเงินการลงทุน ( ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=10251 )
ThaiPFA ส่งผ่านความรู้ จากวิทยากรต้นแบบผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์สูงในสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการวางแผนการเงินอย่างสูงในอุตสาหกรรมการเงิน ทำให้คุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณ
ThaiPFA, [28/1/2567 0:49]
ThaiPFA ชวนคุณเปลี่ยนวิกฤตวัยเกษียณเป็นวันที่รอคอย! สมัครเรียนหลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เปิดประตูให้โอกาสคุณสร้างความฝันให้เป็นจริง!
.
ปัจจุบันสังคมไทยกำลังเผชิญหน้าวิกฤตวัยเกษียณ...เผยความจริงผู้สูงวัยยังต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงตัวเอง
ผู้สูงวัยอยู่ตามลำพังคนเดียวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้สูงวัยเกือบครึ่งหนึ่งยังคงต้องทำงาน
ผู้สูงวัยประมาณ 1 ใน 5 พึ่งพารายได้หลักในการดำรงชีวิตจากเบี้ยยังชีพคนชรา
.
หลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของ ThaiPFA สามารถช่วยคุณให้เปลี่ยนวิกฤตวัยเกษียณได้ด้วยมือตัวเอง! เพราะคงไม่มีใครรู้ใจคุณเท่ากับตัวเองและคงไม่มีใครทำอะไรเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณ นอกจากตัวของคุณเอง
.
เปิดประตูสู่วันแห่งความฝันหลังเกษียณเพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมทางการเงินให้ได้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการ และสามารถทำในสิ่งที่คุณอยากทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงวัยทำงานด้วยการสมัครอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP Module 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) กับศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA, Thai Professional Finance Academy) สถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเรียนรู้แนวทางในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?
บุคคลทั่วไปที่ต้องการวางแผนเพื่อวัยเกษียณด้วยตนเอง
บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณร่วมกับที่ปรึกษาการเงินหรือนักวางแผนการเงินของตัวเอง
บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินที่ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงินมาตรฐานสากล
.
สิ่งที่คุณจะได้รับหลังการอบรม?
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณหาจำนวนเงินที่จำเป็นต้องมี ณ วันที่เกษียณ เพื่อให้มีเงินเพียงพอสำหรับรูปแบบการดำรงชีวิตที่ต้องการหลังเกษียณ
คุณจะได้ศึกษาเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของแหล่งเงินสำหรับใช้หลังเกษียณจากภาคออมภาคบังคับ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนประกันสังคม และการออมภาคสมัครใจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Workshop กรณีศึกษาการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้คุณได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถนำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรต้นแบบหลักสูตรการวางแผนการเงินไปใช้ในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณของตัวเอง
ไอเดียใหม่เกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณที่คุณยังไม่เคยฟังจากที่อื่นและแรงบันดาลใจในการจัดทำแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของตนเอง
การสร้างเครือข่ายและการพบปะผู้คนใหม่จากหลากหลายอุตสาหกรรม
การเติบโตทางอาชีพและการพัฒนาตัวเอง หลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณนี้เป็นชุดวิชาหนึ่งของหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล การเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนักวางแผนการเงินตามมาตรฐานสากล
ThaiPFA ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ แต่ยังให้ระบบสนับสนุนการอบรมเต็มที่ ด้วยแพลตฟอร์ม E-learning ที่มีวีดีโอให้คุณทบทวนเนื้อหาสำคัญเป็นเวลา 1 ปี และโปรแกรมวางแผนการเงิน allaboutFIN ที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเงินได้จริง
.
ทำไมต้องอบรมกับ ThaiPFA?
ThaiPFA เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ที่ได้รับอนุญาตแห่งแรกในประเทศไทย ความพร้อม และประสบการณ์ เกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำหรับบุคคลอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากกว่าทศวรรษ ส่งผลทำให้ ThaiPFA ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรต้นแบบความรู้การเงินการลงทุน ( ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=10251 )
ThaiPFA ส่งผ่านความรู้ จากวิทยากรต้นแบบผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์สูงในสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับการวางแผนการเงินอย่างสูงในอุตสาหกรรมการเงิน ทำให้คุณจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในการวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณ
.
เพียงคุณสมัครอบรมภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2567 ก็สามารถได้รับ Code ใช้โปรแกรมวางแผนการเงิน allaboutFIN สำหรับตรวจสุขภาพการเงิน และวางแผนการเงินสำหรับวัยเกษียณฟรี! 3 เดือน
.
ค่าธรรมเนียมการอบรม 10,000 บาท (ยังไม่รวม vat 7%) ทั้งนี้สามารถเลือกชำระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านการโอนเงินหรือผ่านบัตรเครดิต
.
ร่วมเรียนกับผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินชั้นนำของประเทศ ผ่านหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของคุณ โดยเฉพาะ.
.
สนใจหลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ หรือหลักสูตรอื่นๆเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน CFP สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.thaipfa.co.th เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ThaiPFA ได้ที่ 086-666-0090, 087-063-3306, 082-701-7077
ทัก inbox เลยที่ https://m.me/ThaiProfessionalFinanceAcademyThaiPFA
add Line OA ได้ที่ https://lin.ee/Pem5sBO
สมัครอบรม คลิ๊ก www.thaipfa.co.th
.
เริ่มต้นการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินและชีวิตหลังเกษียณในฝันกับ ThaiPFA วันนี้!

ติวสอบCFP
ติวสอบCFP อบรมCFP
ติวสอบCFP อบรมCFP
ติวสอบCFP
ติวสอบCFP อบรมCFP การวางแผนการเงิน

ติวสอบCFP

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA