สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร
 
 

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร
 
ณ สิ้นปี 2563 มีกองทุนรวมที่จดทะเบียนและยังดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น 2,031 กองทุน ถ้าหากจัดประเภทกองทุนรวม ตามสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) จะพบว่า

กองทุนรวมตราสารทุน (Equity) 950 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 338 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.09% - 112.19%

กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income) 295 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 236 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.01% - 8.37%

กองทุนรวมผสม (Allocation) 306 กองทุน มีกองทุนรวมผสมที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 107 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.1% - 42.32%

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property, Infrastructure, REITs) 130 กองทุน มีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 6 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.88% - 15.45%

 กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) 58 กองทุน มีกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 38 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 10.74% - 24.74%

กองทุนรวมที่ไม่สามารถจัดกลุ่มได้ (Miscellaneous) 292 กองทุน มีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนปี 2563 มากกว่าศูนย์ 77 กองทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 0.24% - 38.59%

 

กองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการ ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 950 กองทุน

338 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 0.09% - 112.19%


ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร


10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 73.03% - 112.19% ดังต่อไปนี้
 • กองทุนเปิดวรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE GLOBAL E-COMMERCE FUND) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 112.19%
 • กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น (PHILLIP WORLD INNOVATION FUND) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 90.53%
 • กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ (ONE Ultimate Global Growth Fund RA) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 82.79%
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ (TISCO Global Digital Health Equity Fund) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 80.67%
 • กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ (ONE DISCOVERY FUND RA) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 79.15%
 • กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เทคโนโลยี อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้ ฟันด์ (KTAM World Technology Artificial Intelligence Equity Fund A) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 78.17%
 • กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า (Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund A) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 75.74%
 • กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K Positive Change Equity Fund-A(A)) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 73.85%
 • กองทุนเปิด เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K USA Equity Fund-A(A)) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 73.08%
 • กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K USA Equity Fund-A(D)) มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 73.03%


​กองทุนรวมตราสารทุนที่มีอายุมากกว่า 5 ปี และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง ตั้งแต่ต้นปี (ytd) 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 135 กองทุน

 
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร


10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) สูงสุด และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
 • กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 73.03%
 • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล อัลฟ่า ฟันด์ มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 49.96%
 • กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 44.60%
 • กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 39.38%
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 38.18%
 • กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 37.56%
 • กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ไชน่า อินเดีย ชนิดจ่ายเงินปันผล มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 37.41%
 • กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 34.22%
 • กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่า มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 33.94%
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี มีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี (ytd) 32.88%
 

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการ ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 295 กองทุน
236 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 0.01% - 8.37%


ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร

10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 6.63% - 8.37%


ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร
 
10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
 • กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ฟันด์ (KTAM World Corporate Bond Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 7.54% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 2.16%, 4.21%, 7.52%, 4.28% และ 3.94% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ฟันด์ (KTAM World Bond Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 7.32% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 1.15%, 3.23%, 7.22%, 3.56% และ 1.93% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ (Krungsri Total Return Bond Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 7.08% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 0.37%, 1.7%, 7.05%, 3.32% และ 3.06% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTAM World Bond RMF) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 6.63% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 0.91%, 2.94%, 6.63%, 3.52%, 1.82% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (SCB EMERGING MARKETS BOND FUND) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 6.34% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 3.02%, 5.69%, 6.32%, 4.17% และ 5.58% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล (Asian Debt Regional Bond - Dividend Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 6.07% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 4.57%, 7.58%, 6.39%, 1.04% และ 1.99% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMB Global Bond Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 5.91% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 1.1%, 3.07%, 5.85%, 3.43% และ 2.21% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล (TMB GLOBAL BOND DIVIDEND FUND) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 5.8% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 1.1%, 3.12%, 5.75%, 3.42% และ 2.13% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ (K Global Bond Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 5.7% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 1.15%, 3.22%, 5.63%, 3.09% และ 1.45% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB Global Bond Retirement Mutual Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 5.56% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 1.07%, 2.97%, 5.5%, 2.89% และ 1.53% ตามลำดับ

 

กองทุนรวมผสมทั้งหมดที่จดทะเบียนและยังดำเนินการ ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 306 กองทุน
  107 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 0.1% - 42.32%


ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร

  10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ จะมีอัตราผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 19.76% - 42.32%
 

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร


  10 อันดับแรกของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (ytd) มากกว่าศูนย์ และมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ ได้แก่
 • กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ (Krungsri Oriental Flexible Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 42.32% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 17.34%, 24.59%, 42.58%, 11.38% และ11.08% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (TISCO Flexible Plus Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 31.38% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 17.06%, 26.26%, 31.38%, 9.47%, 13.07% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์ (MFC Global Smart Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 27.96% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 15.23%, 25.54%, 26.96%, 6.77% และ 5.09% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (MFC International Develop Markets Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 23.86% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 12.38%, 19.83%, 22.71%, 4.87% และ 1.03% ตามลำดับ 
 • กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KTAM Income and Growth Fund NFRI-R) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 19.86% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 10.3%, 21.22%, 19.43%, 9.64% และ 9.38% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิด วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์ (1 A.M. US Recovery Opportunity Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 19.76% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 9%, 22.57%, 18.78%, 11.03% และ 10.86% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K Global Allocation Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 17.62% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 10.06%, 19.69%, 17.47%, 6.36% และ 6.45% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (K Global Allocation RMF) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 17.36% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 10%, 19.41%, 17.21%, 6.23% และ 6.32% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOB Global Allocation RMF) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 16.86% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 9.63%, 18.65%, 16.65%, 5.78% และ 5.13% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล แอลโลเคชั่น ฟันด์ (UOB Smart Global Allocation Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 16.63% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 9.96%, 18.71%, 16.41%, 5.97% และ 5.53% ตามลำดับ
 
ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร


กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(Property, Infrastructure, REITs) รวมทั้งหมด 130 กองทุน มีเพียง 6 กองทุนเท่านั้นที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ดังนี้ 
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สมุยบุรี (Samui Buri Property Fund, SBPF) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 15.45% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ -10.13%, 13.6%, 15.45%, -5.82% และ -16.15% ตามลำดับ
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (Millionaire Property Fund, MIPF) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 12.27% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 28.99%, 13.38%, 12.27%, -2.11% และ 2.59% ตามลำดับ
 • กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (Talaad Thai Leasehold Property Fund, TTLPF) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 7.03% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 2.24%, 5.56%, 7.03%, 1.17% และ 8.98% ตามลำดับ
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 (MFC-Nichada Thani Property Fund 2) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 2.46% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 25%, 38.89%, 2.46%, 1.79% และ -2.96% ตามลำดับ
 • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ (MFC International Real Estate Fund) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 1.27% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 9.11%, 14.27%, 0.97%, -2.43% และ 3.09% ตามลำดับ
 • กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทองอินดัสเตรียล ปาร์ค (PINTHONG INDUSTRIAL PARK PROPERTY FUND) มีอัตราผลตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 0.88% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี เท่ากับ 0%, 0%, 0.88%, 3.44% และ 5.48% ตามลำดับ
 • กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนรวม 58 กองทุน ในปี 2563 มี 38 กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีมากกว่าศูนย์ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในทองคำ ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนสูงสุด 24.74% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนต่ำสุด 10.74% ทั้งนี้กองทุนรวมทองคำ 38 กองทุนดังกล่าวมีผลการดำเนินงานของกองทุนรวมทองคำย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 1 ปี 3 ปี และ 5 ปีมากกว่าศูนย์ทั้งสิ้น ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของกองทุนรวมทองคำจะมีค่าอยู่ระหว่าง 4.63% - 7.32% ต่อปี อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมทองคำย้อนหลัง 3 เดือนจะพบว่าไม่มีกองทุนรวมทองคำกองทุนใดเลยที่มีอัตราผลตอบแทนมากกว่าศูนย์.

ผลการดำเนินงานกองทุนรวมประจำปี 2563 | กองทุนเด่น | กองทุนรวมที่น่าสนใจ | กองทุนรวมที่มีกำไร
 

หมายเหตุ: การนำเสนออัตราผลตอบแทนย้อนหลังในช่วงเวลาต่ำกว่า 1 ปี ไม่ได้แปลงเป็นอัตราเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)
ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2563


 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ


      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077


 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA