สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
คุณคิดว่าเกษียณคุณต้องใช้เงินเท่าไร ?
 

คุณคิดว่าเกษียณคุณต้องใช้เงินเท่าไร

การคำนวณจำนวนเงินที่ต้องใช้เมื่อเกษียณเป็นเรื่องสำคัญและต้องพิจารณาจากหลายปัจจัย เพื่อให้การวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินที่ต้องใช้จะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และอายุที่คาดว่าจะเกษียณและมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ สำหรับการคำนวณคร่าวๆ เราสามารถใช้วิธีการดังนี้:

ขั้นตอนการคำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

 1. คำนวณค่าใช้จ่ายต่อเดือนหลังเกษียณ:

  • ประมาณการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังเกษียณ (ค่าอาหาร, ค่าที่พัก, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, การท่องเที่ยว ฯลฯ)
 2. คำนวณค่าใช้จ่ายต่อปี:

  • นำค่าใช้จ่ายต่อเดือนคูณด้วย 12
 3. คำนวณจำนวนปีหลังเกษียณ:

  • สมมุติอายุที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ (เช่น เกษียณอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง 85 ปี ก็จะมีชีวิตหลังเกษียณ 25 ปี)
 4. คำนวณเงินที่ต้องใช้ตลอดช่วงเกษียณ:

  • นำค่าใช้จ่ายต่อปีคูณด้วยจำนวนปีหลังเกษียณ
 5. ปรับค่าเงินเฟ้อ:

  • ปรับค่าใช้จ่ายตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (เช่น 3% ต่อปี) เพื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมุติว่าคุณคาดว่าจะต้องใช้เงิน 20,000 บาทต่อเดือนหลังเกษียณ:

 1. ค่าใช้จ่ายต่อปี:

  • 20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาทต่อปี
 2. จำนวนปีหลังเกษียณ:

  • 25 ปี (จากการเกษียณอายุ 60 ปี และคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง 85 ปี)
 3. เงินที่ต้องใช้ตลอดช่วงเกษียณ:

  • 240,000 บาท x 25 ปี = 6,000,000 บาท
 4. ปรับค่าเงินเฟ้อ:

  • หากคำนวณการเติบโตของเงินเฟ้อที่ 3% ต่อปี ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ควรใช้เครื่องมือทางการเงินเช่น สูตรการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เพื่อคำนวณจำนวนเงินที่ต้องเตรียมไว้

ปัจจัยเพิ่มเติมที่ต้องพิจารณา:

 1. แหล่งรายได้หลังเกษียณ: ประกันสังคม, เงินบำนาญ, รายได้จากการลงทุน ฯลฯ
 2. ค่าใช้จ่ายสุขภาพ: ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่อาจเพิ่มขึ้น
 3. ไลฟ์สไตล์: การท่องเที่ยว, กิจกรรมทางสังคม ฯลฯ
 4. สินทรัพย์ปัจจุบัน: เงินฝาก, การลงทุน, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

เครื่องมือและคำแนะนำเพิ่มเติม:

 • ใช้เครื่องคิดเลขการเกษียณ: มีเครื่องคิดเลขออนไลน์หลายตัวที่สามารถช่วยคำนวณเงินที่ต้องใช้ได้
 • ปรึกษาที่ปรึกษาการเงิน: เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมและปรับแผนการเงินให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนบุคคล

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอย่างละเอียดและรอบคอบจะช่วยให้คุณมีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงและมีความสุข

หรือสามารถใช้ โปรแกรม https://allaboutfin.com ในการช่วยในการวางแผนเกษียณได้ และวางแผนการเงินได้ง่ายๆ 

แอปวางแผนการเงิน

หมายเหตุ แผนที่วางไว้เป็นเพียงแนวทางในการวางแผนการเงินที่ถูกต้องตามหลักการ ทั้งนี้ การวางแผนการเงินของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้ตามสถานการณ์และความต้องการของแต่ละคน

#ThaiPFA #การเงิน #นักวางแผนการเงิน #CFP #นักวางแผนการเงินCFP #วางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน  #Sharing  #ThaiPFAsharing #ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP
 
www.thaipfa.co.th

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
 • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA