ตารางอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางศูนย์อบรม ThaiPFA และตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563
 

ตารางอบรมหลักสูตรต่างๆ ของทางศูนย์อบรม ThaiPFA และตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563

 ตารางอบรมCFP ตารางสอบ CFP ตารางอบรม IC complex ติวสอบCFPตารางสอบการวางแผนการเงิน CFP ประจำปี 2563
สมัครสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFPได้ที่ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx
 ตารางสอบCFP


อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 76 (1/2563) วันที่ 18,19, 20, มกราคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 77 (2/2563) วันที่ 18,19, 25, มกราคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 78 (3/2563) วันที่ 8, 9, 10 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 79 (4/2563) วันที่ 14, 15, 16 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 80 (5/2563) วันที่ 14, 15, 21 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 81 (6/2563) วันที่ 4, 5, 6 เมษายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 82 (7/2563) วันที่ 6, 9, 10 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 83 (8/2563) วันที่ 8, 9, 10 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 84 (9/2563) วันที่ 6, 7, 8 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 85 (10/2563) วันที่ 6, 7, 13 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 86 (11/2563) วันที่ 10, 11, 12 กรกฎาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 87 (12/2563) วันที่ 15, 16, 17 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 88 (13/2563) วันที่ 15, 16, 23 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 89 (14/2563) วันที่ 12, 13, 14 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 90 (15/2563) วันที่ 12, 13, 20 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 91 (16/2563) วันที่ 9, 10, 11, ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 92 (17/2563) วันที่ 21, 22, 23 พฤศจิกายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 93 (18/2563) วันที่ 21, 22, 29 พฤศจิกายน 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 34 (1/2563) วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 35 (2/2563) วันที่ 18 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 10 พ.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 36 (3/2563) วันที่ 27 มิถุนายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 12 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 37 (4/2563) วันที่ 5 กันยายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 13 ก.ย.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 38 (5/2563) วันที่ 31 ตุลาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 พ.ย.)


อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 52 (1/2563)วันที่ 18, 25 มกราคม, 1 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 53 (2/2563)วันที่ 8, 9, 10 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 54 (3/2563)วันที่ 4, 5, 6 เมษายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 55 (4/2563) วันที่ 1, 2, 3 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 56 (5/2563) วันที่ 31 พฤษภาคม, 6, 7 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 57 (6/2563) วันที่ 5, 6, 7 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 58 (7/2563) วันที่ 16, 22, 23 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 59 (8/2563) วันที่ 21, 22, 23 สิงหาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 60 (9/2563) วันที่ 13, 19, 20 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 61 (10/2563) วันที่ 18, 19, 20 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 62 (11/2563) วันที่ 10, 17, 18 ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 63 (12/2563) วันที่ 16, 17, 18 ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 64 (13/2563) วันที่ 22, 28, 29 พฤศจิกายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 65 (14/2563) วันที่ 27, 28, 29 พฤศจิกายน 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 29 (1/2563) วันที่ 8 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 30 (2/2563) วันที่ 25 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 10 พ.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 31 (3/2563) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 12 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 32 (4/2563) วันที่ 30 สิงหาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 13 ก.ย.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 รุ่น 33 (5/2563) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 15 พ.ย.)


อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 28 (1/2563) วันที่ 14, 15, 16 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 29 (2/2563) วันที่ 12, 13, 14 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 30 (3/2563) วันที่ 16, 17, 18 ตุลาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 21 (1/2563) วันที่ 7 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 22 (2/2563) วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 11 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 รุ่น 23 (3/2563) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 พ.ย.)

 
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 39 (1/2563) วันที่ 19, 26 มกราคม, 2 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 40 (2/2563) วันที่ 21, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 41 (3/2563) วันที่ 16, 23, 30 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 42 (4/2563) วันที่ 19, 20, 21 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 43 (5/2563) วันที่ 26, 27, 28 กันยายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 44 (6/2563) วันที่ 23, 24, 25 ตุลาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 45 (7/2563) วันที่ 5, 6, 7 ธันวาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 21 (1/2563) วันที่ 8 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 22 (2/2563) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 11 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 รุ่น 23 (3/2563) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 พ.ย.)

  
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 28 (1/2563) วันที่ 21, 22, 23 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 29 (2/2563) วันที่ 17, 24, 31 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 30 (3/2563) วันที่ 19, 20, 21 มิถุนายน 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 31 (4/2563) วันที่ 23, 24, 25 ตุลาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 19 (1/2563) วันที่ 1 มีนาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 มี.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 20 (2/2563) วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 11 ก.ค.)
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 รุ่น 21 (3/2563) วันที่ 1 พฤศจิกายน2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 14 พ.ย.)

 
อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 22 (1/2563) วันที่ 22, 28, 29 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 23 (2/2563) วันที่ 27, 28, 29 มีนาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 24 (3/2563) วันที่ 1, 2, 3 พฤษภาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 25 (4/2563) วันที่ 11, 18, 19 กรกฎาคม 2563
อบรมการวางแผนการเงิน CFP  ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 26 (5/2563) วันที่ 17, 18, 19 กรกฎาคม 2563


อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น3 (ทบทวนทฤษฎี) (1/2563) วันที่ 18 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 26 เม.ย. )
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุุ่น3 (ปฎิบัติ) (1/2563) วันที่ 19 เมษายน 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 26 เม.ย. )
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น4 (ทบทวนทฤษฎี) (2/2563) วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 9 ส.ค. )
อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุุ่น4 (ปฎิบัติ) (2/2563) วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 (เหมาะสำหรับรอบสอบวันที่ 9 ส.ค. )


อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) 
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 31 (1/2563) วันที่ 15, 16 กุมภาพันธ์ 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 32 (2/2563) วันที่ 16, 17 พฤษภาคม 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 33 (3/2563) วันที่ 25, 26 กรกฎาคม 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 34 (4/2563) วันที่ 26,27 กันยายน 2563
อบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ IC complex (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) รุ่น 35 (5/2563) วันที่ 5, 6 ธันวาคม 2563


อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP  
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 2 (1/2563) วันที่ 1 มีนาคม 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 3 (2/2563) วันที่ 19 เมษายน 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 4 (3/2563) วันที่ 28 มิถุนายน 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 5 (4/2563) วันที่ 6 กันยายน 2563
อบรมหลักสูตร 1-Day Financial Calculator For CFP รุ่นที่ 6 (5/2563) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
 

สมัครอบรมได้ที่ www.thaipfa.co.th

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...